درباره شرکت داروسازی شمیم

واحد تحقیق و توسعه‌ی شرکت داروسازی شمیم سبز ، با بهره گیری از‌ مراجع علمی معتبر و فن آوری ‌هـای روز دنیا، امکانات دستگاهی و تجهیزات پیشرفته و تیم پرسنلی مجرب و متخصصین رشته‌هـای داروسازی، شیمی، بیولوژی و علوم آزمایشگاهی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هـا و مراکز تحقیقاتی – پژوهشی، پس از بررسی نیازهای کشور، در راستای رسالت شرکت، به تولید عصاره‌هـا، اسانس‌هـا و روغن‌هـای گیاهی (Bulk Product)، استخراج و خالص سازی برخی از مواد مؤثره‌ی دارویی (API)  با منشأ گیاهی، تولید داروهای گیاهی  Finished Product))، محصولات آرایشی و بهداشتی و ارائه، طراحی و توسعه‌ی فرمولـاسیون محصولـات جدید به منظور تقویت سبد محصولـات و  متدهای به روز آنالیزی در جهت نیل به دستیابی محصولـاتی با کیفیت، متنوع و مورد نیاز بازار مبادرت نموده است که در ذیل به نمونه‌ای از آنها اشاره شده است:
اسانسها ترکیباتی هستند که در اندام های مختلف گیاهان وجود دارند و به علت تبخیر شدن در دمای پایین روغن های فرار نیز نامیده می شوند. اسانسها به طور کلی بی رنگ هستند ولی در مجاورت هوا اکسیده شده و تیره رنگ می گردند. اجزای تشکیل دهنده اسانسها معمولا مایع و در بعضی موارد نیمه جامد و به ندرت جامد هستند که در آب نامحلول بوده و عمدتا توسط بخارآب از گیاهان استخراج می شوند. اسانس دارای ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوت از یکدیگر بوده و دارای بوی بسیار قوی می باشند که در محصولات غذایی ، داروئی ، بهداشتی و آرایشی به کار برده می شود.
عصاره گیری به جداسازی اجزاء فعال دارویی از اجزاء غیرفعال یا بی اثر از بافت‌هـای گیاهی و حیوانی با استفاده از حلـال‌هـای انتخابی با دستورالعمل‌هـای استخراجی استاندارد اطلـاق می شود. بنابراین محصولـاتی که از گیاهان به دست می آیند تحت نام عصاره‌هـای گیاهی مایع، نیمه جامد یا پودرهای نسبتاً ناخالص و مجموعه‌ای از ترکیبات مختلف هستند که برای استعمال خوراکی و موضعی قابل استفاده هستند و به شکل فرآورده‌هـای شناخته شده‌ای شامل ماسراسیون، پرکولـاسیون، هضم، دم کردن و جوشاندن دسته بندی می شوند.

Shamim-e Sabz-e Pharmaceutical Company by research and Development Unit  including advanced scientific references and technologies of the world, advanced equipment facilities, expert personnel team and specialists in pharmacy, chemistry, biology, laboratory sciences, faculty members of universities and Research centres, is researching the needs of the country in accordance with the mission of the company, to produce extracts, essential oils and vegetable oils (Bulk Product), extraction and purification of some herbal active pharmaceutical ingredients (API), production of herbal medicine (Finished Product), cosmetic products; presentation, formulation and development the new product line to enhance the product portfolio and the up-to-date analysis methods to achieve products of a high quality, diverse and marketable needs, as shown below:
Essences are compounds that exist in different organs of the plant and are called volatile oils due to the evaporation in low temperatures. The Essences are generally colorless but oxidized and darkened in the vicinity of the air. The components of the Essences are usually liquid and in some cases semi-solid and rarely solid, which are insoluble in water and are mainly extracted by steam from the plants. The Essences have very different chemical compositions and very strong odors that are used in food, pharmaceutical and cosmetic products.
Extraction is the separation of active pharmaceutical ingredients from inactive parts of plant and animal tissues using selective solvents with standard extraction guidelines. Therefore, the products obtained from the plants are called liquid plant extracts, semi-solid or relatively pure powders, and a set of various compounds that can be used for oral and topical use, and are classified as products including marsation, percolation, digestion, brewing And boiling.
فهرست